De definitieve gids voor Gegalvaniseerde tackernagels

127 profielsysteem aluminium/buitendeuren FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte van al die buitendeuren, buiten onderscheid in type. Een afmetingen geraken bepaald met een hand over een dagopeningen. aard van een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Afmetingen en draairichtingen over een buitendeuren overeenkomstig gevel- en/ofwel ramenplannen. Specificaties Inbraakweerstand overeenkomstig NBN EN 1627 (tabel 18 met NBN B ) Inkomdeuren (privatief): klasse RC2-N (betreffende veiligheidsbeglazing conform glasnorm) Hang- en sluitwerk: Aantal scharnieren en paumellen en wijze met ophanging, in functie met dit eigen gewicht en de afmetingen antwoorden aan de voorschriften aangaande NBN B en STS 53.2, en aangaande een technische goedkeuring betreffende dit profielsysteem en dit beslag. De buitendeurvleugels worden daarenboven afgehangen met ten minste 4 paumellen / scharnieren type 3D (regelbaar in hoogte, breedte en diepte). Reeks sluitpunten: minimum 3 te voorzien aangaande inbraakvertragende paddestoeltaps en een dievenklauw met een scharnierkant, beiden uitgevoerd in een legering die staal bevat. Voorzien betreffende een nachtschoot over minimum twintig mm betreffende ons sluiting in één ofwel 2 toeren. Deurbeslag: standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met een gestelde prestaties vanwege het schrijnwerk zodra volkomen (zie hang- en sluitwerk - standaard beslag) De onderdorpel wordt voorzien van een geïntegreerde vaste tochtborstel. Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper zo ook niet betreffende toepassing) Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max.

110 TV Aansluitingsdetails bij platte daken : handige principes NBN B Dit platte dak opbouw, materialen, uitvoering, verzorging BUtgb-nota m.b.t begaanbaarheid met platte daken De plaatsing gebeurt overeenkomstig TV Dit platte dak Plaatsing over een isolatie (tabel 18) en conform een richtlijnen in de technische goedkeuring, rekening houdend betreffende een te verwachten gebruiks- en windbelastingen, de betrokken ondergrond en dit voorziene dakdichtingssysteem. De uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring en van de fabrikant moeten strikt gevolgd geraken, ook alang zullen die afwijken van onderstaande catalogisering. VOORBEREIDING Een aannemer zal vóór de aanvang over een werken alle bouwdelen inspecteren waarop of waartegen hij moet aansluiten. Hij zal nagaan of er overal ons gelijkmatige helling gerealiseerd is en ofwel al die opstanden en randen compleet en correct zijn afgewerkt. Hij gaat elke onregelmatigheid met een architect signaleren en bestaan werken slechts aanvatten als de staat, vlakheid en cohesie aangaande de dakvloer ons onberispelijke uitvoering over bestaan werk toelaten. UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN Een ondergrond dien zuiver en winddroog zijn (vrij met duidelijk vocht), waarbij de plaatsingsoppervlakte en de materialen droog horen te geraken gehouden tot voltooiing aangaande de werken. Een isolatie mag nooit goed vochtig geplaatst geraken, voor elke werkonderbreking kan zijn het daarenboven aangewezen het blootliggend isolatiemateriaal tegen weersinvloeden te beschermen.

75 oppervlaktetextuur: effen kwaliteitsklasse (druksterkteklasse/volumemassaklasse): 5/1,4 Een stenen worden vermetseld betreffende mortel vanwege algemene inzet Druksterkteklasse mortel M 5 Dikte aangaande de voegen: tot selectie aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype Een onderste laag betreffende het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in volle betonblokjes. Keuring STENEN Het aantal beschadigde stenen mag niet meer vervolgens 2% van een totale hoeveelheid verwerkte stenen bedragen. Is als beschadiging beschouwd: Elke kapot steen. Iedere steen waarvan tenminste één vlak een scheur vertoont met een lengte welke groter kan zijn dan 40 mm en ons breedte die groter is vervolgens 0,2 mm. Elke steen waarvan het totaal volume van de rand- en hoekschade verdere bedraagt dan 5% over het volume over de metselsteen. Iedere steen met ons door constructielatten in een mal veroorzaakte inkeping in dit kopse vlak waarvan een hoogte groter is dan 10 mm. Vanwege stenen die aangewend moeten geraken in voelbaar blijvend metselwerk geraken eveneens ingeval beschadiging beschouwd: Iedere steen met een via constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in dit kopse vlak, waarvan de hoogte groter is vervolgens 10 mm. Iedere steen betreffende een via constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in een strek. Elke steen waarvan ten minste één zichtvlak een scheur vertoont met ons lengte die hoger kan zijn vervolgens 10 mm en een breedte die hoger is dan 0,twee mm. Iedere steen waarvan de totale oppervlakte over de rand-ofwel hoekschade in ons zichtvlak meer bedraagt dan 1% van de oppervlakte met dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte aangaande tenminste één rand- of hoekbeschadiging meer vervolgens 200 mm² bedraagt.

234 Deksel Dit deksel is vervaardigd uit doorzichtig en lichtwegend kleurig materiaal. Het mag ook op de bodem mits op dit tussenkader geraken geplaatst en door medicament over de zes meegeleverde verzegelbare schroeven worden vastgeschroefd. In een variant TUT kan zijn op een vaste plaats een opening voorzien teneinde een aansluitautomaat van buitenaf te bedienen. Die opening kan zijn bij bezorging iedere keer afgesloten betreffende ons afdekplaat, die alleen voorbij de binnenkant mag geraken verwijderd. Meetmodule Dit tussenkader is het draagelement aangaande de elektrische uitrusting. De benamingen, de bedrading en de opbouw betreffende een meetmodules bestaan terug te vinden in een handleiding betreffende een DNB. Teneinde dit tussenkader op een bodem te bevestigen, horen te eerst de zes meegeleverde geleidingsassen op de bodem geraken geschroefd en lichtjes worden vastgezet met ons platte sleutel (SW.13 mm). Daarna is het tussenkader erover geschoven en betreffende een verzonken schroeven bevestigd. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE Een tellerkasten worden geplaatst op een aansluitplaat in overeenstemming met de voorschriften over de DNB.

De aanmeldingen geraken continue aangebracht over hun volledige lengte en/ofwel hoogte. Ze geraken compleet in het lood hetzij evenwijdig gesteld met een aanpalende vlakken. Versterkingsnetten geraken voorzien voor aansluitingen tussen meerdere ondergronden en daar waar hechtingsproblemen te verwachten bestaan. Een netten worden ingebed in de pleisterspecie en mogen afgestemd op de inzet zijn uit ons gaasvormig nylonnet, ons glasvezelweefsel en/ofwel te nagelen stroken corrosievrij metaalgaas. Ze mogen nauwelijks nadelige kracht hebben op het pleisterwerk, noch op dit uitzicht. Uitzettingsvoegen in een ondergrond dienen te tevens geraken doorgetrokken in de afwerking. Hiervoor worden uitzettingsprofielen voorzien en aparte voegen overeenkomstig TV AANBRENGEN PLEISTERLAGEN Dit pleisterwerk is in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien. Het pleisterwerk mag daarenboven op geen enige plaats bij de voetloden (vochtscherm) doorgetrokken geraken. Gebeurlijke uitlopers betreffende een bepleistering dienen net boven de vochtschermen ofwel tot op een vereiste hoogte achter een plint te worden afgesneden. Een kopse kanten van binnendeuropeningen in muren dwars op ons buitenmuur en minder vervolgens 2m betreffende de buitenmuur worden mee bepleisterd voor een snellere luchtdichtheid. Keuring De uitvoeringstoleranties en beoordeling betreffende de in het bestek opgegeven afwerkingsgraad zijn overeenkomstig TV Toleranties op een bepleistering. Die bestaan o.a. wegens een afwerkingsgraad gewoon : maximaal 5 mm op ons regel van twee meter en twee mm op ons regel over twintig cm vanwege de vlakheid en maximaal 8 mm afwijking op een vertikale stand per twee,5 m hoogte. speciaal : maximaal 3 mm op ons regel over twee meter en 4,5 mm op een regel aangaande 20 cm wegens de vlakheid en maximaal 5 mm afwijking op een vertikale stand ieder 2,5 m hoogte. Dit maximaal aantal toegestane onregelmatigheden ieder 4 m2 (gebrek aan gepolijste oppervlakte aan max 0,5 dm2) bedraagt 4 wegens een afwerking gewoon en twee vanwege een afwerking speciaal. De uitvoering omvat alsmaar een afwerkingsronde, na de uitvoering met de technieken en binnenafwerkingen, voor dit plaatselijk bijwerken rond leiding- en ventilatiekanalen, aansluitingen,... Portiersgebouw containerpark Boom 138

Wederaanvulling sleuven: netto volume, waarbij breedte = breedte over de funderingszool - breedte ondergronds metselwerk hoogte = peil na afgraven met de teelaarde peil bovenkant funderingszool Wederaanvulling rond kelderwanden, liftputwanden, : netto volume, waarbij lengte en breedte = 0,50 m buiten de wanden, buiten rekening te houden met taluds. hoogte = peil onderkant vloerplaat boven kelder, liftput, - aanzetpeil kelder, liftput, Ophogingen tussen funderingen: het volume wordt begrensd door de binnenomtrek betreffende een omringende wanden. aard betreffende een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Een grond bestemd wegens een wederaanvullingen wordt via een aannemer afgeleverd conform het bodemdecreet (Vlarebo Hoofdstuk XIII) en beantwoordt met index III-5.2 (natuurlijke grondsoorten) ofwel III-6 (bouwzand) aangaande het SB 250. Specificaties Grondsoort: Zand in overeenstemming met typebestek 250 Een aangevoerde grond moet in horizontale lagen aangebracht geraken volgens een nivelleringsplan. Een lagen geraken aangewaterd. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht waarbij de oorspronkelijke dikte over iedere laag ook niet verdere mag bedragen vervolgens 30 cm. Inzet Dit betreft de aanvullingen onder een betonplaat in het bouwblok, dikte 20cm. Portiersgebouw containerpark Boom 70

Bij ontstentenis over op de opdracht verschuldigde bedragen gaat de opdrachtgever de tussen verdere betreffende ambtswege haar toekomende sommen afhouden over een borgtocht. Art.34 Conforme uitvoering alternatieven aanvullend Zie deel twee technische specificaties Art.35 Documenten opdracht - aanvullend Voor de sluiting over de opdracht gaat aan een opdrachtnemer worden overgemaakt (in één exemplaar): - Brief sluiting opdracht; - De opdrachtdocumenten. Een werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen over een hierna aangegeven goedgekeurde plannen: Portiersgebouw containerpark : - stekeniningen portiersgebouw - Idee tecnieken. Art.36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer - aanvullend Een ter goedkeuring voor te leggen documenten dienen, voor voorkeur digitaal, overgemaakt te geraken met de leidend ambtenaar én aan elke opdrachtgever afzonderlijk. Portiersgebouw containerpark Boom 36

243 met ons minimale breedte over 50 mm, op plusminus 400 mm boven een kabel, waarna de aard aangaande de ingegraven leiding vermeld staat, en dit aan gans een lengte betreffende de kabel. De exacte ligging met een grondkabels is opgemeten voor een plaatsing en aangeduid op een as-builtplannen. Minimaal om de 30 m en bij iedere richtingsverandering is ons merksteen aangebracht. INBOUW IN METSELWERK Al die leidingen worden onzichtbaar aangelegd. De leidingen ingewerkt in het metselwerk worden aangelegd overeenkomstig horizontale en verticale tracés. Schuine tracés aan read more een muur zijn verboden. Om akoestische lekken te voorkomen worden leidingen en stopcontacten in behalve wanden ofwel lokaal scheidende wanden, nooit in spiegelbeeld tegenover elkaar geplaatst. Voor muren in zichtmetselwerk, bestaande uit volle ofwel holle betonblokken fungeert er de nodige coördinatie tussen de aannemer ruwbouw en methodes gepleegd te geraken. De aannemer elektriciteit voorziet in samenspraak met de hoofdaannemer tijdig een nodige wachtbuizen via de betonblokken. Alle aansluitdozen die ingewerkt dienen te geraken in zichtmetselwerkwanden zijn van dit type vanwege inbouw in valse wanden. De gaten in een betonstenen geraken vanwege plaatsing met een stenen geboord betreffende ons klokboor. Daar mag absoluut geen boorresidu op de stenen voor. Naderhand boren, slijpen of kappen kan zijn ook niet toegestaan. In metselwerk ingewerkte buizen geraken machinaal ingeslepen. Trillingen in de constructie bij het uitvoeren aangaande kapwerken behoren te tot een minimum beperkt worden. Een nominale diepte betreffende de sleuven bedraagt plusminus twee cm. De diepte aangaande horizontale sleuven dien tot een minimum beperkt blijven om een stabiliteit betreffende de muren zo min geoorloofd met te tasten. Na de plaatsing geraken een sleuven aan hun ganse lengte opgevuld met een mortel welke past voor het ondergrondmateriaal. De mortel dien compleet de op een bodem met de sleuf geplaatste kabelbuis ofwel -buizen omhullen, daar mag nauwelijks aanraking bestaan tussen een buizen en dit pleisterwerk.

132 Toepassing Binnenzijde en buitenzijde inkomdeuren hang- en sluitwerk toebehoren stormketting FH st Stormketting uit verzinkt staal omhuld betreffende kunsstof beschermhoes Meting aard over een overeenkomst: in stuks. Toepassing Binnenzijde buitendeuren beglazing - doorgaans Bezorging en plaatsing met al die voorziene beglazingstypes betreffende inbegrip van alle toebehoren, de steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten,. Materialen Alle glasproducten dragen de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). Ieder beglazingselement draagt op een binnenzijde van een afstandhouder een merkteken betreffende een benaming over een fabrikant, een U dan ook-waarde, een voorziene tussenafstand en datum aangaande fabricatie. Onderstaande normen en richtlijnen bestaan doorgaans aangaande inzet: NBN S Glaswerk TV 221 Plaatsing betreffende glas in sponningen TV 214 Drinkglas en glasproducten Mogelijkheden over beglazing TV 222 Dimensioneren over schrijnwerk bij windbelasting STS 56.4 Dichtingskitten vanwege gevels In functie aangaande een gestelde prestaties mag ieder glasblad betreffende een ander type bestaan en/of uit meerdere lagen zijn. Een vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie met de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk vanwege het schrijnwerk. Voorafgaand met een bezorging en plaatsing levert een aannemer een compleet totaalbeeld van de voorziene beglazingstypes, hun prestaties en dikte betreffende een glasbladen. Een karakteristieken van alle samenstellende onderdelen (profielen, drinkglas, beglazingsblokjes, rubbers, afdichtingskitten, ) moeten onderling verenigbaar bestaan inzake mogelijke fysisch-chemische interacties welke de prestaties of dit uitzicht nadelig zouden mogen beïnvloeden.

197 de aanwezigheid met modder in de put en verstopping over de filters te bestrijden. Een regenwaterputten dienen met dit oog op beproeving over dit systeem volledig te geraken gevuld met drinkbaar mineraalwater.

Bij tegenstrijdigheden betreffende een uitstippelen en/ofwel een uitvoeringsvoorschriften brengt deze de architect onmiddellijk op de hoogte. Inzet Overeenkomstig plannen en meetstaat bijzondere toebehoren - meestal Dit betreft een aanvullende uitrustingen wegens een sanitaire toestellen, dewelke niet standaard begrepen zijn in de eenheidsprijs van de apparaten alleen. Een eenheidsprijs ieder bijkomend uitrustingsattribuut omvat almaar een levering en plaatsing tot een kompleet afgewerkt geheel bijzondere toebehoren rail en douchegordijn FH st Een rail wegens dit douchegordijn is een separatierail handbediend - universeel systeem. De rail is gemaakt uit geanodiseerd aluminium en wit gelakt. Een standaardlengte over dit profiel kan zijn 6 m. Profiel mag probleemloos gebogen geraken betreffende een straal betreffende 20 cm. Bovenaan het profiel is ons afdekband geplaatst zodat een bovenzijde afgewerkt kan zijn. De rail is voorzien met een minimum van twintig grodijnrailogen waarin ons standaard gordijnhaak aangebracht mag worden. Het gordijn kan zijn met middelzware anti bacteriële polyamide en is uitvoert in de kleur WIT. Dit douchegordijn kan zijn courant in een vakhandel leverbaar ter vervanging op latere periode. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: Portiersgebouw containerpark Boom 186

Dit inbouwsysteem kan zijn aangaande hetzelfde merk zodra een closetpot. Het element zit in ons metalen raamwerk het in het blauw gecoat. En is uitgerust betreffende ons geluidsarm inbouwspoelreservoir in hoogwaardige kunststof, voorzien aangaande ons anticondensisolatie en een aangepast aansluitgarnituur wegens het waterdicht bevestigen met het spoelreservoir op de closetpot. Een spoelinrichting is standaard uitgerust met een waterbesparende dubbel instelbare leegloopinrichting (3 tot 7,5 liter). Het bezoekluik is afgedekt met een lp in kleurvaste kunststof betreffende twee in dit deksel geïntegreerde drukknoppen. Specificaties Type : inbouw vanwege systeemwand /licht wand. Afmetingen : 500x1045mm diepte 120mm In hoogte verstelbaar : 0 20cm Voorzien wegens standaard hangclosets tot maximaal 60cm lengte Bediening : drukknop in kunststof Wit omvangrijke en kleine bol Een leegloopinrichting met overloopbuis en klep kan zijn voorzien aangaande ons dubbel instelbaar waterbesparend doseersysteem tussen 3 tot 7,5liter. De montage gebeurt volgens een voorschriften over een fabrikant en de aanduidingen op een plannen. Portiersgebouw containerpark Boom 182

108 DEEL 3 DAKWERKEN 33. DAKVLOER PLAT DAK dakvloer plat dak - meestal Al die werken en leveringen, wegens het realiseren van een dakvloer vanwege platte daken, andere vervolgens de draagconstructies uit gewapend beton ofwel staal. Bij dakvloer wordt verstaan dit draagvlak voor een isolatie en de dichtingslaag hellingsbeton - meestal Cementgebonden afschotlaag op betonnen draagvloeren met het oog op ons prima afwatering tot een afvoerpunten toe en om zo plasvorming te tegengaan. Inbegrepen in een eenheidsprijs zijn het tevoren zuiver produceren aangaande een draagvloer en de desnoods vereiste afstrijklagen. Materialen De afschotlaag dien bestemd bestaan om een vereiste dakhellingen te kunnen verwezenlijken in overeenstemming betreffende een voorziene dakopbouw, dakcompartimentering en de voorziene afvoerpunten. Een goede hechting aangaande dit voorziene dampscherm op de afschotlaag dien geraken gegarandeerd. Overeenkomstig TV en de voorschriften betreffende de fabrikant aangaande een mortel. De werken mogen ook niet geraken uitgevoerd voor temperaturen lager vervolgens 5 C en indien daar nachtvorst of zware neerslag te verwachten kan zijn. Voor een sterk waterzuigende ondergrond wordt een draagvloer eerst bevochtigd en aansluitend aangebrand betreffende cement om een hechting te bevestigen. De mortels worden kant-en-klaar op een werf aangeleverd, of op een bouwplaats in ons aangepaste mengmachine aangemaakt. Een specie is zorgvuldig in helling gebracht tot een afloopbuizen toe in overeenstemming met een voorgeschreven gemiddelde en minimum dikte en de minimale hellingsgraad.

Een kimlaag is volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt in ons traditioneel mortelbed geplaatst. Pas na voldoende uitharding met een paslaag worden de muren verder opgetrokken. Een ook niet-dragende wanden worden compleet los aangaande de behalve- en bovenliggende dragende constructie samengesteld. De verbindingen betreffende de dragende muren plaatsvinden via glijankers, uitsparingen in dit dragende metselwerk welke naderhand opgevuld geraken met ons samendrukbaar brandwerend bouwstof,. De verbinding betreffende de bovenliggende vloer gebeurt betreffende ons samendrukbare voeg niet-dragende binnenmuur snelbouw/dikte 9 cm FH m3 Meting meeteenheid: per m³ meetcode: de lengte met de muren wordt gemeten in de as betreffende een muren, bij kruisingen wordt de dikkere muur doorgemeten. Een hoogte wordt gemeten tussen een vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken: openingen met een oppervlakte hoger vervolgens 0,30 m²; dit volume over lateien zo deze enig gemeten geraken. aard aangaande overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet Ook niet dragende binnenmuren. Portiersgebouw containerpark Boom 91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *